IS VYKONT

Informační systém o výsledcích kontrol

 • Poučení o mlčenlivosti dle daňového řádu
 • „Beru na vědomí, že na všechny údaje, které mi budou prostřednictvím tohoto systému poskytnuty, se vztahuje povinnost mlčenlivosti dle § 52 až 55 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“).
  Osoby, které se s informacemi seznámily, je mohou využít pouze pro zákonem stanovené účely a jsou vázány ohledně těchto informací povinností mlčenlivosti. Za vytvoření podmínek pro dodržování povinnosti mlčenlivosti odpovídá příslušný orgán veřejné moci, který si informace vyžádal.
  Za porušení povinnosti mlčenlivosti se považuje rovněž využití informací získaných při správě daní pro jednání přinášející prospěch osobě zavázané touto povinností nebo jiné osobě anebo využití těchto informací pro jednání, které by mohlo způsobit někomu újmu.
  Povinnost mlčenlivosti úřední osoby nezaniká, jestliže se tato osoba přestane podílet na výkonu pravomoci správce daně.
  Za porušení povinnosti mlčenlivosti lze uložit pokutu do 500 000 Kč, viz § 246 daňového řádu.

  Povinnost hlášení incidentů:
  Beru na vědomí, že pokud dojde k porušení zabezpečení údajů poskytovaných na základě této služby nebo k jejich úniku, je žadatel bez zbytečného odkladu a pokud možno do 2 hodin od okamžiku, kdy se o něm dozvěděl, ohlásit tuto skutečnost poskytovateli služby z Generálního finančního ředitelství nebo pověřenci pro ochranu osobních údajů Generálního finančního ředitelství. Hlášení bude obsahovat tyto údaje: identifikace dotčených údajů, popis incidentu, jméno kontaktní osoby, předpokládané důsledky, případně popis přijatých opatření (může být doplněn následně).“

 • Žádost o povolení přístupu do systému a informace ke zpracování osobních údajů
  Získat dokumenty...

 • Přihlášení do systému
  Pro přihlášení do systému použijte v pravém horním rohu záhlaví stránky akci ‚Přihlásit‘.